اسفند 12, 1394
Essential-Nonessential-Amino-Acids1

نقش آمینو اسیدها و پروتئین در عملکرد ورزشى چیست ؟

پروتئینها از اجزای ضروری تمام سلولهای بدن هستند و در بسیاری از فرایندها شرکت می کنند. نقش آنها از تشکیل پروتئینهای انقباضی عضلات تا ساختن بعضی از هورمونها و آنزیمها و تبدیل انرژی شیمیایی به کار و انتقال اکسیژن و هیدروژن متفاوت می باشد.
نحوه عملکرد آمینو اسید بایگانی - فروش مکمل بدنسازی مجاز | بررسی انواع مکمل های بدنسازی | بادی من