اسفند 12, 1394
Are carbohydrates can cause muscle growth are?

آیا کربوهیدراتها اثر مناسبی در رشد عضلانی دارند؟

بطور قطع مسلم است که مصرف پروتئین بعد از تمرینات مقا ومتی بیشتر از آنچه فقط از طریق تمرین کردن اتفاق می افتد می تواند باعث سنتز پروتئین شود. حال اگر کربوهیدرات را اضافه کنیم چه اتفاقی می افتد؟ این سئوال در ژرنال بین المللی جامعه تغذیه ورزشی مطرح شده است.
تغذیه ورزشی بایگانی - فروش مکمل بدنسازی مجاز | بررسی انواع مکمل های بدنسازی | بادی من