سپتامبر ۱۴, ۲۰۱۶

تاییدیه وزارت صنعت و معدن به معاونت غذا و دارو

سپتامبر ۱۲, ۲۰۱۶

پروانه مسئول فنی دکتر افشار

سپتامبر ۱۲, ۲۰۱۶

پروانه مسئول فنی داروخانه

سپتامبر ۱۲, ۲۰۱۶

پروانه تاسیس داروخانه