شهریور 24, 1395

تاییدیه وزارت صنعت و معدن به معاونت غذا و دارو

شهریور 22, 1395

پروانه مسئول فنی دکتر افشار

شهریور 22, 1395

پروانه مسئول فنی داروخانه

شهریور 22, 1395

پروانه تاسیس داروخانه