آمینو اسید ضروری بی سی ای ای

یا همان شبکه های آمینواسیدی، آمینواسیدهای بنیادی به نام های leucine، isoleucine و valine هستند. ترکیب این سه امینواسید تقریبا 3/1 ساختار بافت ماهیچه ای را در بدن انسان تشکیل می دهد. شبکه های آمینوسیدی (BCAA) نقش بسیار مهمی در ترکیب پروتیینی (محصول پروتیین ها که توسط آمینواسیدها در سلول به منظور شکل گیری و ایجاد عضله ساخته می شوند) ایفا می کنند.

Showing all 8 results

آمینو اسید ضروری بی سی ای ای بایگانی - فروش مکمل بدنسازی مجاز | بررسی انواع مکمل های بدنسازی | بادی من